comunidades@jdvalls.com
93 762 69 99 / 93 762 61 00 (Fax)

Beneficis de Contractar-nos

Avantatges de contractar-nos

Com a professionals especialitzats en el sector la Propietat Horitzontal, donem als nostres clients un servei dinàmic i eficaç, orientat a satisfer les necessitats patides pels mateixos. Avantatges que comporta la nostra contractació:

Possibilitat de realitzar l’administració i gestió del procediment online, sense necessitat de cap desplaçament.

Tracte individualitzat, professional i cordial.

Tramitació i gestió de la seva sol·licitud en 48 hores laborables.

Disponibilitat horària 24 h/ 365 dies l’any.

Verificació detallada dels aspectes que contenen les circumstàncies projectades pels nostres clients.

Tramitem la documentació necessària per instar la reclamació judicial.

Informem al client de la documentació necessària per cada moment.

Seguiment diari i es manté informat al client sobre l’estat de les actuacions.

No necessitat d’aportar documentació original.

Garantia d’èxit al 100% (reclamació deute).

Servei de reclamació de deute sense cost jurídic per al client (omissió de despeses d’advocats i procurador)

Cost 0

Anteposant en tot moment les exigències dels nostres clients, proporcionem un servei jurídic gratuït dirigit a reclamar tant amistosament com jurídica les quantitats degudes per el/s copropietari/s deutor/s.

El client recuperarà els deutes contrets per el/s copropietari/s deutor/s sense ocasionar-li cap cost jurídic.

Significa llavors que els serveis prestats per comunitatveins.cat són gratuïts?

Els serveis prestats per Comunitat de Veïns NO són gratuïts. Cal explicar que tot procediment judicial comporta unes despeses, les anomenades en argot jurídic “minutes d’honoraris” (honoraris dels advocats). No obstant, hem d’especificar que aquests honoraris dels advocats seran satisfets exclusivament pel copropietari morós, per haver incomplert amb les seves obligacions de pagament davant la comunitat, i es veuran satisfets un cop el client vegi pagats els seus deutes.

Garantia d’èxit

En matèria relativa a les reclamacions de deute (deutes contrets per copropietaris morosos), Comunitat de Veïns, en virtut de l’àmplia experiència contreta al llarg dels anys pels nostres professionals, garanteix un èxit total.

L’acreditada àmplia experiència adquirida pel nostre equip de professionals en l’àmbit de la Propietat Horitzontal, ens legitima per garantir en tot moment l’èxit de les nostres reclamacions.