comunidades@jdvalls.com
93 762 69 99 / 93 762 61 00 (Fax)

Inquilins Morosos: Documentació i Passos per a la Reclamació d’Impagaments e Quotes Comunitat de Veïns a Catalunya

La documentació que s’ha de presentar a l’hora d’abordar una reclamació d’impagaments (cobrament de deute inquilins morosos) sol convertir-se en un autèntic maldecap, sovint inassolible per a molts membres d’una comunitat de veïns. És comú topar-se amb usuaris que no saben com procedir davant inquilins morosos. Davant impagaments de quotes comunitat de propietaris a Catalunya.

A continuació, i amb el propòsit de garantir l’èxit en les reclamacions judicials interposades contra el copropietari morós, exposem la documentació exigida per la normativa vigent. És la següent:

Certificat on consti el deute i el seu import, la manifestació de que el deute és exigible i que es correspon amb l’acta de la Junta de Veïns aprovant la liquidació del deute (certificat de deute).(Certificado de deuda).

El certificat haurà de ser emès pel secretari de la comunitat de veïns amb el vistiplau del president.

Requeriment de pagament (burofax) fet al deutor, que haurà de contenir el certificat de deute (esmentat a dalt).

En moltes ocasions, tota ajuda informativa que es presta es queda curta davant la complexitat de determinats assumptes. Amb la finalitat d’orientar al client sobre la documentació necessària, aportem adjunts:

Model Certificat de deute

Model burofax

Model Notificació d’acords mitjançant anunci al tauler d’anuncis o lloc visible.

En cas de voler disposar dels nostres models, accedeixi a la secció de la nostra pàgina “Textos i documents” i els podrà descarregar gratuïtament.

Els procediments en aquest tipus de demandes civils, i per tant la documentació, poden variar segons la comunitat autònoma, però l’exposada és la necessària per a afrontar qualsevol impagament de quotes comunitat de propietaris a Catalunya.

 

FASE EXTRAJUDICIAL EN EL COBRAMENT DE DEUTE D’INQUILINS MOROSOS

Com a requisit previ a interposar reclamació judicial de la Comunitat de Veïns per al cobrament d’un deute d’algun inquilí morós davant el copropietari morós, la legalitat exigeix portar a terme un requeriment de pagament al deutor. Aquest es porta a terme mitjançant un burofax.

El requeriment de pagament s’haurà de notificar al domicili del demandat, en el seu defecte, al propi pis o local i, en últim lloc, al tauler d’anuncis de la Comunitat de Veïns o lloc visible d’ús general habilitat a tal efecte (art. 553-47 Codi Civil Català).

En cas de no ser possible la notificació al domicili o pis del demandat, el requeriment de pagament col·locat al tauler d’anuncis haurà de romandre durant el termini de tres dies naturals. En cas de romandre un temps inferior, no produirà plens efectes jurídics.

El requeriment de pagament haurà de contenir còpia íntegra i literal del certificat de deute emès pel secretari de la Comunitat de Veïns.

 

PROCEDIMENT JUDICIAL I LES SEVES FASES A CATALUNYA

Les fases judicials sobre les que pivota la reclamació del deute contret pel copropietari deutor a Catalunya, fonamentalment són dues:

LA FASE MONITORI

Engloba els següents tràmits:

  • Interposar demanda requerint el pagament al copropietari morós.
  • El jutjat admet a tràmit la demanda interposada i atorga al veí morós la possibilitat per pagar voluntàriament el deute durant el transcurs de 20 dies.
  • No pagat el deute, el jutge dicta sentència condemnant al copropietari deutor a resoldre l’impagament de quota contreta amb la comunitat de propietaris.
  • Documentació necessària per poder interposar una reclamació judicial.

 

LA FASE D’EXECUCIÓ

Engloba els següents tràmits: :

Obtinguda la sentència condemnatòria, s’interposa demanda d’execució sol·licitant l’embargament immediat dels béns i els drets del deutor.

Quins béns del deutor poden ser embargats:

  • Saldos favorables en comptes de qualsevol classe obertes en entitats de crèdit, estalvi o finançament.
  • L’embargament de sous, pensions o altres prestacions periòdiques.
  • Els interessos, rendes o fruits de tota classe.
  • L’embargament de valors o altres instruments financers.
  • L’embargament de béns mobles i l’embargament de béns immobles.

Un cop pagades voluntàriament o embargades les quantitats degudes pel copropietari deutor, sense cap demora les quantitats seran entregades a la Comunitat de Veïns.