comunidades@jdvalls.com
93 762 69 99 / 93 762 61 00 (Fax)

Tramitació de Sinistres: Seguiment i Reclamació

tramitación de siniestros

Un sinistre és un esdeveniment que origina uns danys concrets, garantits per la pòlissa d’assegurança fins una determinada quantitat. S’origina així l’aparició del principi indemnitzador segons el qual les entitats asseguradores estan obligades a satisfer, total o parcialment, a l’assegurat o als seus beneficiaris, el capital garantit al contracte. Som experts en tramitació de sinistres.

Tot i així, el compliment del pagament de les quotes corresponents a la pòlissa no ens garanteix l’abonament automàtic dels danys ocasionats i garantits per la pòlissa, veient-nos obligats a “lluitar” amb les companyies asseguradores per uns danys coberts per la pòlissa contractada. A vegades, arribant a la necessitat de reclamar a la companyia asseguradora per la vida judicial.

Davant les traves ocasionades per les companyies asseguradores amb l’objecte d’incomplir les seves obligacions, posem a disposició un servei jurídic professionalitzat dirigit a emparar als nostres clients dels abusos de la companyia asseguradora. S’ofereix al client un servei dirigit a:

Estudi detallat de l’incident i l’extensió de la cobertura de la pòlissa d’assegurança contractada.

Comunicació i contacte amistós amb la companyia asseguradora per a la tramitació de sinistres.

Seguiment continu fins la resolució de la incidència.

Reclamacions judicials contra la companyia asseguradora.