comunidades@jdvalls.com
93 762 69 99 / 93 762 61 00 (Fax)

Acció de Cessació davant Activitats Molestes: Exemple: Veïns Sorollosos

vecinos ruidosos

L’explicació d’aquest apartat és molt senzilla: a través de l’acció de cessament es pretén posar fi a aquelles activitats molestes produïdes a la Comunitat de Veïns. Un bon i comú exemple són els veïns sorollosos Aquesta acció també és dirigida a totes aquelles activitats insalubres, nocives i/o perilloses exercides pel propietari de l’immoble o els ocupants (inquilins) del pis o local en qüestió. Més informació si ets president d’una comunitat.

Abast de l’Exercici de l’Acció de Cessament. Exemple: Veïns Sorollosos

Aquest acció sanciona tant les activitats que es desenvolupen en els elements compartits de la comunitat (piscina de la comunitat, aire condicionat comunitari, pistes esportives compartides, etc.), així com en aquelles que s’ocasionen en els elements privatius (immoble o local).

Tots els inquilins de qualsevol immoble tenen el dret a viure en unes condicions tranquil·les que garanteixin el seu descans i assossec, sempre sota uns estàndards de salubritat mínims i adequats. Ningú pot pertorbar tals estats, sota cap circumstància. Comunitat de Veïns actua contra les activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, de manera que ja es pot denunciar als veïns sorollosos.

Requisits per l’acció de cessament d’activitats molestes a la Comunitat

Sobre aquests incidents es basa, conceptualment, l’acció de cessament d’activitats molestes a la Comunitat:

Que l’activitat es desenvolupi en elements comuns o es produeixi dins de l’immoble.

Que excedeixi i pertorbi el règim o estat de fet usual i corrent en les relacions socials.

Notorietat (evidència i permanència en la incomoditat)

Que sigui suficientment provada.

Conseqüències de l’acció de cessament

¿Què passa immediatament després de que es procedeixi a l’acció del cessament d’una activitat molesta en una comunitat de veïns?

El cessament d’activitats molestes a la Comunitat per part del veí infractor o inquilí del pis o local.

La indemnització de danys i perjudicis.

La privació temporal al propietari o ocupant de l’ús de la propietat.