comunidades@jdvalls.com
93 762 69 99 / 93 762 61 00 (Fax)

Obligació Legal de la Instal·lació d’Ascensors en la teva Comunitat de Propietaris

instalación de ascensores

L’actual ordenament jurídic, amb l’objectiu de preservar una convivència adequada a les necessitats pròpies de tots els inquilins, ha dotat als veïns propietaris amb discapacitat, o majors de 70 anys (per aquells supòsits en els que no existeixi acord majoritari dels veïns), la possibilitat de sol·licitar davant l’autoritat judicial la instal·lació d’innovacions per obtenir l’accessibilitat a la Comunitat d’acord a la discapacitat i a les necessitats pròpies dels veïns propietaris. En la comunitat de propietaris, la més comuna de totes és la instal·lació d’ascensors.

És a dir, és un dels drets que tot veí, dins de les condicions descrites anteriorment, ha de conèixer i fer valer quan es requereixi.

Perquè no quedi cap dubte al respecte, reproduïm fidelment el que diu la normativa vigent sobre l’obligació legal de la Comunitat de Veïns sobre la instal·lació d’ascensors.

Article 553-25.5 Codi Civil de Catalunya:

Els propietaris o els titulars d’un dret possessori sobre l’element privatiu, en el cas que ells mateixos o les persones amb qui conviuen o treballen pateixin alguna discapacitat o siguin majors de setanta anys, si no aconsegueixen que s’adoptin els acords a què es refereixen les lletres a i b de l’apartat 2, poden sol·licitar a l’autoritat judicial que obligui la comunitat a suprimir les barreres arquitectòniques o a fer les innovacions exigibles, sempre que siguin raonables i proporcionades, per a aconseguir l’accessibilitat i transitabilitat de l’immoble en atenció a la discapacitat que les motiva.

 

Més informació si ets veí o propietari.