comunidades@jdvalls.com
93 762 69 99 / 93 762 61 00 (Fax)

Reclamació Extrajudicial (Amistosa) i Judicial

reclamación extrajudicial

Com a professionals especialitzats en el sector de la Propietat Horitzontal, posem a disposició del client un servei jurídic professionalitzat dedicat a controlar la morositat d’aquells veïns que, progressivament, continuen contraient deutes amb la resta de la comunitat: els morosos.

Reclamació extrajudicial (amistosa) per morositat i tramitació, si fos necessari, de les accions legals oportunes, sempre amb la prèvia autorització de la Junta de Propietaris.

Entrega al client d’un sumari on s’analitzen al detall les diverses fases i conjuntures que s’esdevenen durant el transcurs de la reclamació, tant amistosa com judicial.

Més informació si ets propietari.

Reclamació Extrajudicial i Reclamació de Deute a Coste 0

Comunitat de Veïns proporciona als nostres clients un servei jurídic gratuït, sense necessitat de desemborsar cap quantitat de diners pels serveis jurídics prestats. ¿Què significa aquesta afirmació? Que davant tal reclamació de deute, el client recuperarà els deutes contrets pel copropietari deutor sense cap cost jurídic.

Significa llavors que els serveis prestats per comunitatveins.cat són gratuïts?

La resposta és no. Tot procediment judicial ocasions unes despeses generant les anomenades “minutes d’honoraris” (honoraris dels advocats). No obstant, els honoraris dels advocats seran satisfets exclusivament pel copropietari morós per haver incomplert amb les seves obligacions de pagament. En el moment en què el client vegi abonats els seus deutes i per tant solucionats, es procedirà a cobrar els mencionats honoraris dels advocats. Ara, la impugnació d’acords en una comunitat de veïns està a l’abast de qualsevol usuari.

Garantia d’ Èxit

Comunitat de Veïns garanteix, sobre un percentatge del 100%, les reclamacions instades pels seus professionals en tot el referent a la reclamació amistosa (extrajudicial) i judicial davant els deutes contrets per el veí deutor.

L’acreditada àmplia experiència adquirida pel nostre equip d’experts en l’àmbit de la Propietat Horitzontal, ens legitima per garantir en tot moment l’èxit de les nostres reclamacions.