comunidades@jdvalls.com
93 762 69 99 / 93 762 61 00 (Fax)

Advocats Especialistes en Dret Immobiliari

juicio monitorio

Un dels punts forts del nostre despatx jurídic es basa en el minuciós assessorament que el nostre equip de professionals ofereix sobre reclamacions judicials al promotor, constructor, arquitecte i/o aparellador pels danys ocasionats a la comunitat de propietaris, com els vicis constructius. A més, Comunidad de Propietarios els guiarà sobre els passos a seguir a cada moment, la necessitat o no de contractar els serveis d’un pèrit que determini els danys ocasionats i, en definitiva, de qualsevol altre pas que s’hagi de dur a terme, tant per la reclamació amistosa dels danys com per la pertinent reclamació judicial.

Informi’ns del seu cas particular, els nostres experts jurídics l’analitzaran al detall i l’assessoraran gratuïtament de les solucions a adoptar. A més, l’informarem dels costos judicials de la reclamació.

Fets o circumstàncies susceptibles de ser reclamades:

  • Repassos i defectes d’acabats.
  • Es tracta de defectes de rematat o acabat comuns a les edificacions. Són vicis constructius de fàcil solució tècnica i amb un baix cost de reparació. Com a norma general, el termini de garantia ascendeix a un any, podent-se exercitar dins del primer any les reclamacions pertinents.
  • Defectes d’habitabilitat, funcionalitat o seguretat.
  • Fem referència als vicis constructius que afecten l’habitabilitat, seguretat i/o funcionalitat de l’edifici (Exemple: filtracions, problemes d’insonorització, seguretat davant d’incendis, entre altres). Vicis amb un alt cost de reparació, descoberts en la seva immensa majoria amb posterioritat a la finalització de l’obra i no apreciables per a persones inexpertes en construcció. Com a norma general, el termini de garantia ascendeix a tres anys, podent-se exercitar dins d’aquests primers tres anys les reclamacions pertinents.
  • Defectes relatius a l’estabilitat i seguretat de l’edifici.
  • Ens trobem davant deficiències estructurals que afecten a un element estructural i comprometen la resistència mecànica o estabilitat de l’edifici. Com a norma general, la garantia disposa d’un termini de 10 anys, podent-se exercitar dins d’aquest termini la corresponent reclamació.

El promotor, arquitecte, aparellador i constructor respondran per vicis constructius:

a) Durant deu anys, dels danys materials causats a l’edifici per vicis o defectes que afecten la cimentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i l’estabilitat de l’edifici.

b) Durant tres anys, dels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes dels elements constructius o de les instal·lacions que ocasionen l’incompliment dels requisits d’habitabilitat.

c) El constructor també respondrà dels danys materials per vicis o defectes d’execució que afecten a elements de terminació o acabat de les obres dins del termini d’un any.

Altres Qüestions Importants

Prescripció de les accions a exercitar.

Un cop descobert el dany d’acabat, d’habitabilitat o estructural, l’afectat disposarà de dos anys per interposar les pertinents accions contra les persones responsables de la construcció de l’edifici. Això, sense perjudici d’interrompre’s el termini de prescripció mitjançant reclamacions extrajudicials.

Què succeeix si ha transcorregut el termini per reclamar?

En el supòsit de trobar-nos fora d’aquests terminis, no tot està perdut. Es pot reclamar al constructor, arquitecte o aparellador per responsabilitat contractual del promotor/venedor. Responsabilitat que s’estén per el termini de 15 anys amb posterioritat a la venta.

Què succeeix si existeixen diversos veïns afectats?

El recomanable serà plantejar una reclamació conjunta pels diferents propietaris afectats. Fet que comportarà major poder en la reclamació i un estalvi de costos.

I si els defectes afecten a elements o zones comuns de l’edifici?

En cas que els defectes afectin no a zones privatives sinó a elements comuns de l’edifici, serà la Comunitat de Veïns qui haurà de reclamar davant del constructor, arquitecte i/o aparellador.

Per poder exercitar accions judicials serà necessari l’aprovació prèvia per la Junta de Propietaris.

Cal tenir en compte que existeix la possibilitat d’acumular en una mateixa demanda defectes de zones comunes,d’habitatges i locals privatius. Fet que comporta un estalvi tant a la Comunitat de Veïns com als propietaris.

També assistim en altres tipus de conflictes com són:

  • Problemes de la Comunitat de Veïns amb l’Administració Pública
  • Conflictes entre la Comunitat de Veïns i el veí o viceversa

El nostre equip jurídic durà a terme la reclamació judicial al promotor i constructor de forma immediata, sense excuses, retards ni més dilacions, un cop s’hagi aprovat en Junta de Propietaris i rebut l’encàrrec per part del President de la Comunitat de Veïns.