comunidades@jdvalls.com
93 762 69 99 / 93 762 61 00 (Fax)

FQA

Preguntes Generals

Pot negar-se el propietari a pagar el seu deute perquè va votar en contra a la Junta de Propietaris?

No. Els acords de la Junta de Veïns vinculen a tots els seus propietaris. El vot negatiu en cap cas exonera al copropietari de pagar els seus deutes.

Qui està legitimat per representar la Comunitat de Veïns?

El President de la Comunitat de Veïns i/o l’Administrador de finques de la Comunitat.

Durant quants anys es pot reclamar el deute?

Les quantitats que podran reclamar-se són les quantitats vençudes de l’anualitat en curs i els 3 anys naturals anteriors.

Preguntes sobre la Reclamació Judicial

Quines quantitats puc reclamar?

No existeixen quantitats mínimes ni màximes. Possibilitat de reclamar qualsevol quantitat.
Possibilitat de reclamar tant quotes comunitàries així com qualsevol altre derrama ordinària o extraordinària.

Què passa si no aporto la documentació necessària?

Els nostres professionals el posaran en disposició sobre la documentació que haurà de facilitar.

Pot reclamar-se un deute no aprovat per la Junta de Veïns?

Sí, sempre i quan es tingui un certificat de deute expedit per l’Administrador de Finques de la Comunitat en el qual s’aprovi el deute.

Reclamar judicialment em suposarà alguna despesa?

No, cap despesa ni taxa judicial.

Quant tardaré a recuperar el deute contret pel copropietari morós?

El temps de duració del procés depèn exclusivament del jutge coneixedor de l’assumpte. Tot i així, els nostres professionals periòdicament supervisen l’estat del procediment.

Pot instar-se reclamació contra un propietari estranger?

Sí. Indistintament del lloc on es trobi residint.

Pot reclamar-se un deute no aprovat per la Junta de Propietaris?

Sí, sempre i quant es tingui un certificat de deute expedit per l’Administrador de Finques de la Comunitat en el qual s’aprovés el deute.

Preguntes de Comunidadeveins.cat

Per què convenen els serveis prestats per comunitatveins.cat per a les Comunitats de Veïns?

Un cop intentada la via amistosa sense obtenir resultats, entra en joc la necessitat d’exigir judicialment el pagament del deute contret pel propietari morós. En aquest cas opera comunitatveins.cat. Reclamarcomunidades.com brinda a las Un cop intentada la via amistosa sense obtenir resultats, entra en joc la necessitat d’exigir judicialment el pagament del deute contret pel propietari morós. En aquest cas opera comunitatveins.cat.
Comunitatveins.cat ofereix a les Comunitats de Veïns la possibilitat de reclamar judicialment el pagament dels deutes vençuts, exigibles i documentats, mitjançant l’ús d’una eina legal denominada procés monitori.

Per què és efectiu el procés monitori per a les Comunitats de Veïns?

Aquest procés té per objectiu la resolució àgil i directa de conflictes jurídics, atorgant al deutor un termini de 20 dies per pagar voluntàriament, podent-se embargar els béns i drets del deutor en cas de no voler pagar.
Resulta especialment pràctic per al cobrament als propietaris morosos dels seus deutes amb les Comunitats de Veïns de les que formen part.

En quins territoris prestem els nostres serveis?

Comunitat Autònoma de Catalunya.